Diş sıhhati hakkında öğrenilen 10 yanlış

Diş sıhhati hakkında öğrenilen 10 yanlış

Bir Hayli hastalığın ağız ve diş sıhhatine gereken özenin gösterilmemesinden dolayı alana geldiğini ve ulus arasında diş sıhhati ile alakalı pek çok yanlış uygulama, bilgi ve önlemin doğru sanıldığını belirten Hospitadent Hastanesi’nden Dt. Selçuk Özbölük, sadece “diş sızısı” olarak adlandırılan bulguların dahi esasta bazı ehemmiyetli tıbbi ve psikolojik meselelerin habercisi olabileceğini söyledi.

Ülkemizde ağız ve diş sıhhati mevzusunda yeterince şuur oluşmadığına dikkat sürükleyen Hospitadent İdare Heyeti Azası Dt. Selçuk Özbölük; “Ağız ve diş hastalıklarında alana gelen bozukluklar; beslenme, çiğneme problemleri, tat alma, gülme, kahkaha atma, uyku ve konuşma gibi fonksiyonel işlevleri olumsuz güzergahta etkileyebilmektedir. Bunlara bağlı olarak da sosyal ilişkilerde zayıflama, çekingenlik, özgüven kaybı, anksiyete ve bunalım gibi psikososyal neticeler ortaya çıkabilmekte” dedi. Dt. Özbölük, ağız ve diş sıhhati ile alakalı doğru sanılan 10 yanlışı anlattı:

Sert diş fırçası kullanmak dişleri bembeyaz yapar:

Yanlış! Zira ehemmiyetli olan fırçanın sertliği değil, fırçalama tekniğidir. Diş fırçası, sentetik kıldan yapılma olmalıdır.

Hamilikte diş kaybı olması çok basmakalıptır:

Yanlış! Ağız bakımlarını doğru ve kumpaslı yapan bir anne adayı için böyle bir gidişat mevzubahisi değildir.

Gebelikte diş rehabilitasyonu yaptırmak bebek için mahzurludur:

Yanlış! Gebeliğin her yarıyılında aciliyet gerektiren diş rehabilitasyonları yapılabilir.

Çocuk dişleri iğne ile çekilirse bir daha çıkmaz:

Yanlış! Burada ehemmiyetli olan hangi dişin çekildiğidir, dişin iğne ya da başka bir şey ile çekilmesinin ehemmiyeti yoktur.

Süt dişlerinin yerine daha sonra kalıcı dişler geleceğinden süt dişlerinin ehemmiyeti yoktur:

Yanlış! Süt dişleri kapladıkları alanla kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı dişler için yer yakalamaktadır. Bu sebeplerle süt dişleri çok ehemmiyetlidir.

Bir defa diş taşı pakliği yaptırdıktan sonra her zaman yaptırmak gerekir:

Yanlış! Diş taşı pakliğinde diş yüzeyine ait olmayan maddeler plak, diş taşı arınılır. Başka Bir Deyişle diş taşı pakliği yapılmış ya da yapılmamış olsun ağız ve diş bakımı yapılmadığı sürece diş taşlarının yaradılışı kaçınılmaz.

Çapraşık dişler ancak ufak yaşlarda düzelebilir:

Yanlış! Çapraşık dişler her yaşta muntazam hale getirilebilir. Tel rehabilitasyonu her yaştan şahsa uygulanır.

Dişleri fırçalarken diş etlerinin kanaması basmakalıptır:

Yanlış! Diş eti irininin en ehemmiyetli bulgusudur. Müddet kaybetmeden diş doktoruna müracaat etilmesi gerekmektedir.

Ağrıyan dişe aspirin koymak gerekir:

Yanlış! Dişin üzerine konulan aspirin sızınızı dindirmediği gibi, ıstırabınızı da çoğaldırır. Zira diş etinizde yara açar.

Ağız kokusu herkeste olur:

Yanlış! Diş çürükleri, diş eti hastalıkları, sindirim sistemi ile alakalı rahatsızlıklar, bademcik iltihaplanmaları neticeyi alana gelebilir.

Ağız sıhhatini gözetmek için 9 teklif

13 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Ağız sıhhatini gözetmek için 9 teklif

Or­to­don­tist Diş He­ki­mi Kı­vanç Ce­be­soy, ağız sağ­lı­ğı­nı­zı iyi­leş­tir­mek için 9 ehemmiyet­li öne­ri­de bu­lun­du.

İş­te gün için­de yap­ma­nız ge­re­ken­ler…

-Gün­de sa­de­ce 5 da­ki­ka­nı­zı ağız ba­kı­mı­na ayı­rın. Komp­le ağız ba­kı­mı­nı­zı 3 adım­da ta­mam­la­yın. Sa­de­ce fır­ça­la­mak ve diş ipi kul­lan­mak komp­le ağız ba­kı­mı için yet­mez, be­ra­be­rin­de bak­te­ri pla­ğı­na kar­şı et­ki­li bir sı­vı ağız ba­kım ürü­nü ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­lamanız gerekiyor.

-Diş­le­re fay­da­lı yi­ye­cek­le­ri tü­ke­tin. El­ma, ar­mut, ke­re­viz, ha­vuç, kar­na­ba­har, çi­lek gi­bi mey­ve ve seb­ze­le­rin içe­rik­le­rin­de­ki do­ğal lif­le­rin tü­kü­rük­le bir­leş­me­si so­nu­cun­da diş te­miz­li­ği­ne yar­dım­cı olur.

-Ağ­zı­nız­da­ki bak­te­ri­ler­den 24 sa­at ko­ru­nun. Bak­te­ri­le­re kar­şı et­ki­si kli­nik ça­lış­ma­lar­la ka­nıt­lan­mış olan ağız ba­kım ürü­nü­nü, gün­de 2 defa 30 sa­ni­ye­lik kul­lan­mak bak­te­ri pla­ğı olu­şu­mu­na ve diş eti prob­lem­le­ri­ne kar­şı 24 sa­at ko­ru­ma sağ­lar.

-Asit­li ve şe­ker­li gı­da­lar diş­le­rin çü­rü­me sü­re­ci­ni baş­la­tır. Bu gı­da­la­rı tü­ket­tik­deri son­ra et­kin bir ağız te­miz­li­ği sağ­la­yın.

-Sık sı­vı alı­mı, bol su tü­ke­ti­mi ağ­zı­nı­zı nem­li tu­tar. Özel­lik­le si­ga­ra içen­le­rin, si­ga­ra­nın tü­kü­rük akı­şı­nı eksilt­ma­sı ve ağız ku­ru­lu­ğu­na se­bep ol­ma­sı ne­de­niy­le kö­tü ağız ko­ku­su­na se­be­bi­yet ver­me­me­si için bol bol sı­vı al­ma­sı ge­re­leke.

-Ge­ce yat­ma­dan ön­ce ağız ba­kı­mı­nı ih­mülk et­me­yin. Ağız­da ka­lan bak­te­ri­ler ge­ce bo­yun­ca sürat­la üre­me­ye de­vam eder. Bu ne­den­le yat­ma­dan ön­ce sağ­lık­lı ağız ba­kı­mı için öne­ri­len 3 adı­mı uy­gu­la­yın.

-Doğ­ru fır­ça­yı se­çin. Diş­le­ri fır­ça­la­ma­yı öğren­mek ka­dar fır­ça se­çi­mi de ehemmiyet­li­dir. Diş he­kim­le­ri­nin ço­ğu düz kü­çük baş­lı ve yu­mu­şak diş fır­ça­la­rı­nın, plak­la­rı te­miz­le­di­ği için en iyi se­çim ol­du­ğu ko­nu­sun­da hemfi­leke. Bel­li ara­lık­lar­la diş fır­ça­nı­zı da değiştirmeniz gerekiyor…

-Diş­le­ri­niz ka­nı­yor­sa, fır­ça­la­ma­ya netlikle ara ver­me­yin. Di­şe­ti has­ta­lı­ğı­nın ilk aşa­ma­sı ola­bi­lir ve doğ­ru ağız ba­kı­mı ile diş eti has­ta­lı­ğı­nı ön­le­ye­bi­lir­si­niz. Di­şet­le­ri­niz iki haf­ta­dan uzun sü­re­dir ka­nı­yor­sa, mut­la­ka bir diş he­ki­mi­ne gö­rü­nmeniz gerekiyor.

-Unut­ma­yın sa­de­ce diş fır­ça­la­ma ve diş ipi komp­le ağız ba­kı­mı­nı ta­mam­la­maz. Ne ka­dar iyi fır­ça­lar­sa­nız fır­ça­la­yın fır­ça ve diş ipi ile ula­şa­ma­dı­ğı­nız yer­ler­de ka­lan bak­te­ri­ler ağı­za ye­ni­den ya­yı­lır. Bak­te­ri pla­ğı­na kar­şı et­ki­li sı­vı ağız ba­kım ürü­nü ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­la­ya­rak bak­te­ri­le­rin sürat­la ya­sene­ma­sı­nı en­gel­le­yin ve ağız sağ­lı­ğı­nız için 3 adı­mı ta­mam­la­yın.