Konutluluk tansiyona iyi geliyor

25 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Konutluluk tansiyona iyi geliyor

Ulus Sıhhati ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, konutluluğun, sarımsak ve akupunkturun tansiyon hastalığına iyi geldiğine söyledi.

Hayat stili farklılığı

Hayat stili farklılığı ismi verilen ilaç dışı rehabilitasyonun yüksek tansiyon rehabilitasyonunun bölmez bir parçası olduğunu anımsatan Samsun Romatem Fizik Rehabilitasyon ve Rehabilitasyon Sağlık Kurumu Hekimi Ulus Sıhhati ve İç Hastalıkları Uzmanı M. Emin Dinççağ, “Hipertansiyon rehabilitasyonunda kullanılan ilaçların kesinlikle kullanılması ve yanında hayat stili farklılıklarına dikkat edilmesi galibiyet uğrunu yükseltir. Yapılan araştırmalarda, sodyum içeriği düşük maden suyu, konutluluk, sarımsak, akupunktur ve egzersizin tansiyona iyi geldiği tespit edilmiştir. Ülkemizde çokça harcanan şalgam suyu, meyan kökü tansiyonu yükseltir.

Hayat stili farklılığını muvaffak olan 10 sene izlenen hastalarda Akdeniz perhizine uyulduğu ve içki alınmadığında mortalite denilen vefat olasılığı yüzde 60 eksilmiştir. Hayat stili farklılığı, hipertansiyon rehabilitasyonunda ilaç kadar ehemmiyetlidir. 4 sene izlenen hasta grubunda vasati 7 kilo verenlerde hipertansiyon gelişimi 1/3 oranında eksilmiştir. Bu tespit İngiltere’de tanınmış Framingam araştırması neticeyi anlaşılmıştır. Kilo vermek, tuzsuz beslenmek, sigarayı vazgeçmek ve içki alımını terk etmek, lifli besinlerle beslenmek yüksek tansiyonun rehabilitasyonunda çok ehemmiyetlidir” dedi.

Yüksek tansiyonlular egzersiz yaparken nelere dikkat etmeli

Yüksek tansiyonlulara, efor kapasitelerine ve kardiyak performanslarına göre egzersiz cinsi tasvir edildiğini ifade eden Dr. M. Emin Dinççağ, “Ağır egzersizler önerilmez. Egzersiz sırasında vefat ortaya çıkabilecek vaziyetlerdir. Sabahları 100 bin şahısta 3, öğle egzersizleri sırasında 100 bin şahısta 2,5 vefat kollanmıştır. Onun için egzersiz sırasında, kardiyak tetkik bütün olarak yapılmalı, kolesterol bedelleri ölçülmeli, kalp grafisi çekilmelidir. Tansiyon kesinlikle basmakalıpa indirilmelidir. Egzersizin yararlı olabilmesi ve istenilen emele erişebilmesi için 30-60 dakika sürmeli ve kalp sürati yüzde 50-60 çoğalmalıdır. Yüksek tansiyonlulara işlenmiş besin, konserve, sosis salam gibi tuz içeriği yüksek besinler öneri edilmemelidir. Vitamin C, omega 3, kalsiyumlu, magnezyumlu yiyecekler yüksek tansiyon için arkadaş gıdalardır. Maden suyu içeriğinde sodyum yüksek ise seçim edilmemelidir. Sarımsak, konutluluk, akupunkturun yüksek tansiyona iyi geldiği araştırmalarda tespit edilmiştir. Kolanın tansiyonu yükselttiği ehemmiyetli tıp mecmuası JAMA’da yayınlanmıştır. Günde 600 miligram çayın tansiyona iyi geldiğini gösteren tıbbi araştırmalar mevcuttur” diye konuştu.

Antibiyotiksiz iltihaplı sivilce rehabilitasyonu olası

22 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Antibiyotiksiz iltihaplı sivilce rehabilitasyonu olası

Gü­neş ko­ru­yu­cu krem­le­rin ya da nem­len­di­ri­ci­le­rin içi­ne ko­na­bi­len et­ken mad­de­le­rin bu­lun­du­ğu mahsul­ler ile ak­ne te­da­vi­si ya­pı­lır­ken, ak­ne son­ra­sı iz­ler de eksil­tı­lı­yor. Dün­ya­da far­ma­ko­lo­ji ala­nın­da çok sa­yı­da ça­lış­ma­ya im­za atan ve bu ala­na iliş­kin 16 pa­tent­li mahsul ge­liş­ti­ren İtal­yan bi­lim in­sa­nı Dr. Gi­an­fran­co de Pao­li Am­bro­si uy­gu­la­ma­lı der­ma­to­lo­ji kon­gre­si için Cins­ki­ye­’ye gel­di.

Koz­me­tik de te­tik­li­yor

Ambrossi, ak­ne­nin olu­şu­mun­da, cil­din aşı­rı yağ üre­ti­mi, cilt hüc­re­le­ri­nin faz­la üre­ti­mi ve pro­pi­oni bak­te­ri­um ak­nes di­ye ad­len­di­ri­len bak­te­ri­nin et­ken ol­du­ğu­nu ifa­de etti. Am­bro­si, çev­re­su baskın et­ken­le­re bağ­lı ola­rak olu­şa­bi­len klo­rak­ne’nin ise dış aler­jen­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı, ba­zı kim­ya­sal ve koz­me­tik içe­rik­le­re bağ­lı da or­ta­ya çı­ka­öğren­di­ği­ni işa­ret etti. Am­bro­si, koz­me­tik ak­ne­sin­de bu mahsullerdeki ak­tif içe­rik­le­rin et­ki­li ola­öğren­di­ği­ni söy­le­di.

Di­renç ge­liş­ti

İltihaplı Sivilce rehabilitasyonunda kullanılan antibiyotiklerde mukavemet büyüdüğüne vurgu yapan Am­bro­si, şun­la­rı kay­det­ti: “Ör­ne­ğin erit­ro­mi­sin, bak­te­ri­le­rin di­renç ge­liş­tir­me­si ne­de­ni ile ar­tık 30 sene ön­ce ol­du­ğu ka­dar et­ki­li ola­mı­yor. Ko­me­don­la­rın yo­ğun ol­du­ğu ak­ne­yi te­da­vi et­mek için kul­la­nı­lan re­ti­no­ik asit tü­rev­le­ri; cil­di so­ya­rak gü­ne­şe has­sa­si­yet ya­rat­tık­la­rı ve cilt­te kı­za­rık­lık ve aler­ji­le­re ne­den ola­öğren­dik­le­ri için kul­la­nım­la­rı kı­sıt­la­na­bi­li­yor. An­cak bu ilaç­lar der­ma­to­log­la­rın hâ­lâ ak­ne­ye kar­şı en efor­lü si­lah­la­rı ola­rak gö­rü­nü­yor.”

Te­da­vi­de 3 yeni et­ken mad­de

Dr. Am­bro­si, te­da­vi se­çe­nek­le­rinin araş­tı­rılıp bu kap­sam­da mahsul­ler ge­liş­ti­ril­diğini vurguladı. Ambrosi, ”Bu mahsul­ler, yan et­ki­ye ne­den ol­mak­sı­zın ha­fif ve or­ta se­vi­ye ak­ne­nin te­da­vi­si­ne ko­lay­lık sağ­lı­yor ve gü­ven­li kul­la­nı­la­bi­li­yor. İle­ri se­vi­ye ak­ne­de ise di­ğer ak­ne te­da­vi­le­ri ile kom­bi­ne kul­lan­mak müm­kün ola­bi­li­yor” dedi.